Radmila Popovici-Paraschiv:
„Voi fi anotimp pentru tine”

rpp_articol_vrabie

Fredonăm contaminant unele melodii, cu care reverberăm îndeaproape, dar prea rar încercăm să intuim textierul din spatele lor, pe care îl preferăm plecat la vînătoare de rime şi ritmuri sprinţare. Prejudecăţile cum că textierii scriu prea puţin din inspiraţie şi prea adesea cantonaţi pe reţeta succesului imediat mai continuă să bîntuie holurile literare de la noi, chiar dacă textele lor poetice trec cu succes proba valorizării.

Este şi cazul Radmilei Popovici-Paraschiv, poetă, textieră, traducătoare din rusă în română a unor texte pentru musical-uri şi operete, autoarea ciclurilor de poezie Mi-s (2008), 101 poeme (2011), EvAdam (2012), A(l)ta (2013), Portativul cu pistrui (2013), dar şi autoarea textelor cîntate pentru musical-ul Porţile (The Gates) – 2010 şi spectacolul Douăsprezece scaune (muzica de Valy Boghean, regizor – Petru Hadârcă) – 2012, traducătoarea textelor Operetei Liliacul de Johann Strauss (regizor – Mihai Timofti) – 2013 etc.

Debutează editorial în 2008 cu volumul de poezii Mi-s, apărut după mai mulţi ani de experienţă în calitate de textier cu prestanţă considerabilă în industria muzicii uşoare autohtone. Volumul denotă o altă faţetă a vocaţiei sale poetice şi muzicale, înregistrînd un succes apreciabil la data apariţiei şi învrednicindu-se de Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru debut.

Atît volumul de debut Mi-s (2008), cît şi ciclurile care i-au urmat vin să certifice o vocaţie poetică şi muzicală autentică. Autoarea se comunică prin intermediul purităţii şi a marilor gesturi, prin nostalgie şi tensiune interioară, alimentîndu-şi stilul suav, răscolitor cu plăcerile senzoriale. Vocea lirică rosteşte incantaţii magice pentru a decripta misterele universului, menţinîndu-se într-un registru de tranşanţă confesivă.

De departe de muzicalitatea pe orizontală, impusă de necesitatea potrivirii la gustul celor receptivi la muzica de divertisment, volumele sînt concepute mai degrabă pe o verticală labirintică, care anunţă o poezie a căutărilor ritualice în dedalurile fiinţei, consumate într-o luptă necruţătoare cu timpul:  „Tălpile mele – cărări neumblate/ Zilele mele – numerotate” (Autobiografie) sau „Îmi trec anii, dar vreau cochilia/ Să-mi păzească şăgalnicul „sunt” (Ca un melc), ca să desprind practic la rînd cîteva poeme din volumul de debut, angajate în acest joc al devenirii, al naşterii şi al morţii continue, dincolo de care se întinde eternitatea: „Doar eu, amebă, mai visez conturul / în care să-mi ascund nimicnicia/ tot răsucindu-mi transparenţa-n jurul/ aceluiaşi punct negru – veşnicia” (Punct negru).

Mai aproape structural de poezia sondărilor în profunzime, captînd inefabilul, registrul poetic tulburător al Radmilei se datorează unei acute sensibilităţi şi unei inteligenţe introspective, care converg spre un edificiu al simţurilor inteligente: „Voi fi/ anotimp pentru tine/ rămîne s-adun într-o zi/ elemente componente” (Anotimp).

În EvAdam, volum evoluat din perspectiva denotării imaginarului, „ochiul” şi „urechea” declanşează un sistem întreg de corespondenţe prin diferite asociaţii: „De-ai putea/ să-ţi arunci un ochi/ după colţ – altul spre orizont/ dacă celularul ţi-ar deschide/ un mesaj cu: „Ia-o la dreapta!” dar/ ca de obicei regreţi că/ n-ai putut să alegi/ trei căi odată/ s-a întîmplat să-mi spună/ de sub pălăria de paie/ o doamnă despre urechea/ din talpă care aude drumul” (Urechea).

Funcţia „urechii din talpă” şi a „supraochiului” este profilată în jocul de nuanţe care relevă traseul de la senzaţie la sentiment. În acest punct, poezia Radmilei se racordează la noua sensibilitate în registrul poetizării corporalului, poezia ajungînd să fie văzută, cum sugestiv observa Aliona Grati în postfaţa volumului de debut, „ca o scriere cu sine, ca o extensie a senzorial-corporalului în pagină”. Răsfrîngerea aceasta spre înăuntru este vegheată de un supraochi care scotoceşte prin pliurile unei fiinţe scindate între acest mi-s, egal cu mie îmi sunt, şi n…uuss, care anulează însăşi devenirea. Şi atunci intervine imperativ, dar şi conciliant acest Fă-mă: „ Fă-mă dintr-o dungă/ lungă de cerneală/ pe o filă goală/ mîna să m-ajungă!// Fă-mă poezie/ despre lucruri simple – fă, să se întîmple/ prin cuvînt să-nvie” (Fă-mă).

Supraochiul reprezintă intermediarul dintre sine şi lume, făcînd parte din ceea ce am numi corpul interior sau trupul sufletesc. Tot supraochiul asigură comuniunea cu oniricul: „M-a sărutat o nouă insomnie pe/ geana cea albă care-a nins/ în noaptea de cafea” (Vis), constituind şi proiecție-mesaj către Celălalt, dar şi obsesie narcisistă în acelaşi timp. Semnificativă în acest sens este schiţa din debutul volumului Mi-s, realizată de graficianul Teodor Buzu.

În cazul poeziei Radmilei Popovici-Paraschiv, „a privi” nu mai este extaz contemplativ, ci mai degrabă o acțiune analitică, decodificantă, introspectivă şi, adesea, retrospectivă: „Ochii mei, puncte mici, aţintite/ înspre valea trecutului orb” (Ca un melc).

Întreaga gamă a privirii este codată în ciclurile de poezie ale Radmilei: de la privirea iscoditoare în căutare de răspunsuri fiinţiale („în tîmple îmi duc ochiul alb şi orb de lumină să vadă, s-audă, să-mi spună ce vrea” (Ochiul), trecînd prin ”mutațiile privirii” (Alain Corbin) sau inflexiunile ochiului arhiplin („atunci cînd varsă ochiul arhiplin” (Demachiată)) și introspecțiile în interiorul corpului cu ajutorul supraochiului: “Vreau un ochi să găsesc/ între ai mei să-l aşez, ca să fiu/ mostră lucidă din neam nelumesc …”.

În concluzie, în cazul poemelor Radmilei Popovici-Paraschiv, privirea confiscă atribuțiile corporalității, prioritatea absolută a ochiului în fața tuturor celorlalte simțuri fiind de ordinul evidenţei.

Diana VRABIE,
conf. univ. dr.
Catedra Literatura Română şi Universală
Universitatea «Alecu Russo», Bălţi

(Apărut în revista „Spații culturale”, nr. 33, 2014, România)

Comments are closed.